Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από το Καλαμίτσι και από το συγκρότητμά μας